HG 1/144 Montero Klim Nick Custom - Hobby Sense

HG 1/144 Montero Klim Nick Custom

Regular price $24.99 Sale

Items remaining: 0

Snap Kit

  • Brand: Bandai
  • Scale: 1/144
  • SKU: 0193281

  • x